Пранаяма препоръки

Придържайте се към природосъобразен начин на живот (ограничаване на тютюн, алкохол и полово "разточителство", млечно-вегетарианско хранене).

 

 1. Практикувайте редовно другите техники на Йога — главно всекидневната програма от асани, който представлява най-добрата подготовка за дихателните упражнения и най-добрата защита от евентуални опасности. Асаните благоприятствуват поглъщането и разпределението на праната в тялото. Освен това те осигуряват позата, необ­ходима за съответния сеанс от дихателни упражнения.
 2. По време на дихателните упражнения насочвайте винаги вниманието върху дихателния процес и върху онези части от тялото, които пряко осъществяват дадената асана. Уравновесявайте праната, изравнявайки продължителността на вдиш­ването и издишването.
 3. Когато установите прекрасния ефект на Пранаяма, може би ще сметнете, че асаните представляват нещо спомагател­но и второстепенно, решавайки да ги практикувате само за поддържане на гъвкавостта или дори да ги пренебрегнете. Това би било опасна грешка.
 4. Напредвайте бавно и постепенно в техниката на Пранаяма  —  главно в упражненията със задържане на дишането. Когато ги започнете, спазвайте стриктно всички предписания относно постепенното увеличаване на времето за задържане.
 5. Важен елемент на Пранаяма е концентрацията. Без нея упражненията не могат да се разберат и овладеят.
 6. Преминаването към по-напреднал етап става, когато из­пълнявате с лекота досегашните упражнения и когато успява­те  да се концентрирате върху дишането с минимално разсейване.
 7. Приемайте разсейването за неизбежно, но когато то се появи, веднага насочете мисълта върху упражнението. Само продължителната практика позволява  вниманието  да  бъде изцяло погълнато от съответното упражнение.
 8. Установете бъдещата си практическа програма, без оба­че да определяте подробностите и сроковете за преминаване към следващите етапи.
 9. При  Пранаяма най-важна е  всекидневната практика, която е залог за успех и защита срещу евентуални опасности.

Преди всяка практика на Пранаяма е препоръчително да се изпъл­нят следните предписания

 1. Изпразнете пикочния мехур и червата.
 2. Пранаяма може да правите най-малко 3 часа след ядене.
 3. Половин час след завършване на упражненията може да пое­мете лека храна.
 4. Изчистете носа чрез Нети и Капалабати.
 5. Практикувайте по възможност на открито или поне в добре проветрена и затоплена стая.
 6. Най-доброто  време  за  дихателни  упражнения  е  рано сутрин — за предпочитане преди изгрева на слънцето, както и след залез. Най-добрите сезони за започване на Пранаяма са пролетният и есенният.
 7. Трябва да се диша винаги през носа (вдишване и издиш­ване), освен когато техниката на упражнението изисква дру­го.
 8. Езикът трябва да бъде неподвижен, като допира долна­та част на предните зъби или като се прегъне, за да опре с върха в небцето (с цел да не се събира слюнка в устата). Ако е необходимо, преглътнете слюнката, но не през време на задържането.
 9. Упражнявайте се със затворени или полузатворени очи, като погледът се насочва към върха на носа или между веж­дите. Подходящите пози за Пранаяма са Сукхасана, Сидхасана и Падмасана. Може да се упражнявате и във всяка друга поза, стига гръбначният стълб да бъде абсолютно изправен и  отвесен. След  като  заемете  съответната  поза,  отпуснете мускулите на лицето (особено по време на задържането на дишането не бива да има гримаси). Ръцете също трябва да бъдат максимално разхлабени през цялото време на изпъл­нението.
 10. Изпълнявайте Пранаяма безшумно. Единственият шум, който може да се чуе по време на упражнението, е произве­деният от спирането на въздуха в гласния отвор, а не от пре­минаването на въздуха през носа. Крилата на носа трябва да са отпуснати или поставени по такъв начин, че да позволяват правилно изпълнение на упражнението.
 11. След завършване на дихателните упражнения трябва винаги да правите Савасана (Себеотпускане) за 3-5 минути.

За да се предпазите от грешки, е необходимо да се съобразява­те със следното:

 1. Не се упражнявайте никога със сгънат гръбначен стълб— той трябва да бъде вертикален през целия сеанс.
 2. Не говорете непосредствено след сеанса.
 3. Не променяйте често вашата програма, но не следвайте фанатично един шаблон, а приспособявайте тренировъчния си комплекс към промените
 4. във вашия организъм.
 5. Не прескачайте етапите. Бързината е противопоказна за Йога.
 6. Спазвайте вашата програма и не практикувайте случай­но, по настроение.
 7. Не бъдете прекалено боязливи. Когато спазвате прави­лата, може да бъдете сигурни, че упражнения са безопасни.
 8. Ако се случи да прекъснете упражненията, не започвайте тренировките веднага от това, на което сте спрели. Повторе­те, макар и за къс период
 9. от време, последователните етапи отначало.
 10. Не стигайте никога до умора. Щом тя се появи, прекъс­нете упражнението и направете Савасана (релаксация).
 11. За предпочитане е всички дихателни упражнения да се тренират под ръководството на компетентен учител.

Знайте обаче, че никой учител не може да направи упражнения­та заради вас!

Още в тази категория: « Йога препоръки