Правила

І. Членовете и посетителите на клуба:

 • са длъжни при всяко посещение в клуба да се регистрират във Регистър Входящи посещения;
 • да пазят имуществото на клуба. Служителите са упълномощени и имат безусловното право да прекратят занятията на всеки член, ако с действията си би могъл да повреди или унищожи част или цялото имущество и/или да навреди на останалите членове  на центъра;
 • да се съобразяват и пазят комфорта на останалите членове в клуба;
 • да се придържат към инструкциите на специалистите, пряко свързани със занятията;
 • ползването на съоръжения и други средства от материалната база на клуба, по начин, водещ до нарушаване тяхната цялост или по друг начин, правещ ги негодни за употреба по предназначение, е основание за търсене на имуществена отговорност срещу нарушителя;
 •  ползването на услугите, предоставяни от клуба става с предварителна заявка;
 • Лица под 14 годишна възраст се допускат само с придружител или изричното съгласие на поне един от двамата родители;
 • Носят отговорност за личните си вещи и други ценности. За възникнали щети или претърпени загуби на лични вещи, персонала и ръководството на клуба, не носи отговорност;
 • При посещение, събуват обувките си в помещение, предварително указано за целта. Личните вещи и др.багаж, се съхраняват в помещение, също специално предназначено за целта;
 • Тютюнопушенето във всички помещения на центъра е абсолютно забранено;
 • Не се допускат лица, употребили алкохол, наркотици или друг вид упойващи вещества;
 • Не се допускат лица, носещи оръжие;

 

ІІ. Членски и абонаментни карти

 • Всеки посетител, желаещ да стане член, трябва да попълни и подпише нужните формуляри и предаде на ръководството на клуба за одобрение. Центъра гарантира конфиденциалност на личните данни;
 •  Издадените абонаментни карти са поименни и не се предоставят на други лица;
 • Всеки член може да прекрати членството си по всяко време без предизвестие, като Клуба не поема финансово обезщетение, както и връщане на предплатени суми;
 • Центъра може по всяко време да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред;

 

ІІІ. Ръководството на клуб "ЗаЕдно” и неговите служители трябва:

 • Да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
 • Да контролират спазването на правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на клуба;
 • Да гарантират обслужване от квалифициран персонал ;
 • Да предоставят високо качество на услугите;
 • Да поддържат всички съоръжения в технически изправен вид;
 • Да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на Центъра;
 • Ръководството запазва правото си да не допуска или да  отстранява от територията на центъра всеки, който нарушава правилника за вътрешния ред и обществената безопасност;
 • Специалистът е длъжен да даде на начинаещите всички необходими инструкции за работа и занятия в центъра;
 • В случай на ремонтни дейности или организиране на събития, ръководството се задължава да уведоми и при необходимост да презапише направени заявки на своите клиенти;
 • Ръководството не компенсира часове, пропуснати поради независещи от него обстоятелства;
Още в тази категория: « Цени