Цел: Осмисляне на свободното време, чрез разгръщане на творческия потенциал и развиване на комплексни знания и умения и предприемачество, необходими в креативната онлайн индустрия.

Цел: Осмисляне на свободното време чрез прилагане на методология за разработка и използване на мобилни приложения и софтуер в младежката работа, което ще повиши капацитета на младежите, тяхната креативност, творческо изразяване и инициативност.

Цел: Осмисляне на свободното време на младежите и насърчаване на креативността, творческото изразяване и инициативността чрез иновативни методи позитивно влияещи върху формирането на личността.

Цел: Провокиране и стимулиране на младите хора към здравословен начин на живот, чрез целенасочено оползотворяване на свободното време сред природата.

Резюме на проекта:

Проектът цели подпомагане социалната интеграция на деца със специални образователни потребности (СОП), чрез рекреационни методи ( Йога Флай, спортни мероприятия, развлечения,отмора сред природата) за стимулиране психофизическото и емоционалното им състояние и повишаване на възможностите им за социална рехабилитация. Ползватели ще бъдат 20 деца със СОП от ОДГ 9, техните родители, учители и деца от оздравителни групи.

Резюме на проекта:

Проектът предвижда многокомпонентна работа за превенция на рисковото поведение сред високо рискови групи от младежи, включени в Програмата за мобилна работа, както и деца, настанени в приемни семейства. Двете целеви групи са със смесена етническа принадлежност (българи и роми).

Представяне с демонстрация на Yoga Fly

Проект “Здрави и свободни ЗаЕдно“

Система от полезни и ефективни упражнения, които влияят благотворно на целия организъм. Иновационният метод все повече предизвиква интерес в целия свят. Съчетание на класически йога пози, танц, фитнес и акробатика върху йога-хамак с нов подход и начин на изпълнение, като тялото се намира в хамака и се движи във въздуха.